برنامه برچسب سفید

partner

برنامه برچسب سفید

برنامه برچسب سفید اجازه می دهد تا به شرکای ما به توسعه کسب و کار مستقل خود را با ارتقاء خود رانام تجاری یابند. ما با ارائه فن آوری در هزینه منابع اچ دی فارکس و درآمد شریک خواهد شد تولیدتجارت از مشتریان خود را داریم.

در این مورد، شریک در توسعه نام تجاری خود را دارد، اما مزیت اصلی این است که ممکن است بهتوسعه کسب و کار خود را در بازارهای مالی بدون در نظر گرفتن کارگزار پشت سر گذاشته.

آموزش تجارت در بازار فارکس
رایگان,به سادگی,به سرعت

ثبت نام برای یک سمینار در حال حاضر

ثبت نام