اسناد

مقررات شرکت HDFOREX

تشکر از شما برای انتخاب HDForex!
قبل از اینکه شما شروع به استفاده از خدمات ما توصیه می کنیم شما را به خودتان معرفی با اسناد واقع در صفحه .توسط باز کردن تجارت، مشارکت، و یا در حساب PAMM HDFOREX می نمایید که آشنایی با خطرات ریسک در تجارت و موافقت شما را به شرایط خدمات و آشنا میشوید با روش کمیسیون.

 

اسناد کلیدی

 

   کمیسیون

   شرایط و مقررات کلی

   پام

   بیانیه ریسک

آموزش تجارت در بازار فارکس
رایگان,به سادگی,به سرعت

ثبت نام برای یک سمینار در حال حاضر

ثبت نام